Serwis systemów oddymiania – przeglądy

Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych oraz terenów podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353)

Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwującym w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”,

również w zgodzie z instrukcją ITB nr 331 opracowanej przez Zakład Badań Ogniowych w Warszawie, w celu zagwarantowania bezawaryjnego działania systemu oddymiania okna oddymiające oraz klapy dymowe wraz z układem sterowania i wyzwalania, muszą być zostać sprawdzone przez specjalistę pod kątem ich sprawności, gotowości eksploatacyjnej, a także poddawane pracom konserwacyjnym lub ewentualnie naprawom w systematycznych odstępach czasu, jakie zostały ustalone i wskazane przez producenta.

W nawiązaniu do wcześniej wymienionych przepisów MP SKYLIGHTS oferuje usługi kompleksowe w zakresie serwisowania pozwalające na utrzymanie systemu oddymiania i napowietrzania oraz kurtyn przeciwpożarowych w pełnej gotowości do zadziałania w chwili wybuchu pożaru, aby ewakuacja ze stref zagrożonych mogła przebiec w bezpieczny sposób.

W oparciu o wytyczne producentów zalecamy wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji systemów oddymiania:

  • raz do roku przy systemach pneumatycznych działających bez funkcji przewietrzenia,

  • dwa razy w roku dla systemów pneumatycznych z funkcją przewietrzania oraz systemów elektronicznych.

Zachęcamy do kontaktu się z naszymi specjalistami, jeśli pojawią się jakieś pytania lub wątpliwości. Dzięki swemu zaangażowaniu, ogromnemu doświadczeniu oraz wiedzy, będą w stanie odpowiedzieć Państwu na wszystkie problematyczne kwestie dotyczące  norm ochrony przeciwpożarowej.